Brottsofferappen


Att utsättas för brott är inte sällan en stark känslomässig upplevelse som innebär att tilliten till omgivningen går förlorad samtidigt som kontrollen över den egna situationen försvinner. Som drabbad kan du komma att konfronteras med en rad olika tankar, känslor och funderingar. Behovet av praktiskt, psykologiskt och ekonomiskt stöd kan därför vara mycket påtagligt.

I Sverige finns många goda krafter som kan bistå med hjälp, stöd och skydd till per­son­er som drabbas av brott. Både forsk­ning och erfar­en­heter visar emell­er­tid att det kan vara mycket svårt att få en över­blick över tillgängliga resur­ser.

I brottsofferappen har vi därför samlat viktig information till dig som utsatts för brott.

Brottsofferappen är i första hand en informations- och kunskapsbank för per­soner som drabbas av brott. Den kan samtidigt an­vändas av per­soner som ar­betar inom om­rådet, det gäller både yrkes­verk­samma som t.ex. poliser och socio­nomer, per­soner som är enga­gerade i ideella org­ani­sa­tioner t.ex. kvinno- och brottsofferjourer, m.fl.

Brottsofferappen

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Även om vi har försökt att vara heltäckande i vår beskriv­ning av vilka resur­ser som finns i Sverige be­höver vi er hjälp att bli ännu bättre!

Hjälp oss att hålla informationen aktuell genom att in­for­mera oss om nya verk­sam­heter, juster­ingar av kontakt­upp­gifter eller dy­likt som kan ändras med tid­en. Tveka inte att höra av er till oss med korrekta uppgifter om ni upp­täcker några fel­aktig­het­er eller oklar­het­er: info@tryggaresverige.org.