Genomlysning

Genomlysning av skolans arbete med säkerhet och trygghet.


Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra en genomlysning av skolans arbete med frågor som rör säkerhet och trygghet. Utgångspunkten är vår modell som inbegriper kartläggning av aktuellt arbete, tydliggörande av befintliga roller, funktioner, forum/arenor, samt förslag på vad som skulle kunna göras ytterligare för att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Vi hjälper även till med att granska huvudmannens och skolans metod att kartlägga elevers säkerhet och trygghet. Syftet är att säkerställa att kartläggningsmetoden är valid och reliabel så att skolan har faktisk kunskap om hur lägesbilden är.

Rapport ”Trygghet i Skolan”

Det förebyggande arbetet i skolan har traditionellt sett varit inriktat mot så kallad social prevention med målet att reducera individers motivation att begå brott.

Denna rapport innehåller en sammanställning av aktuell forskning och beprövade erfarenheter när det gäller betydelsen av den fysiska miljön för uppkomsten av brott och otrygghet. I rapporten presenteras också en modell för att kunna förbättra säkerheten och tryggheten i skolor genom situationell brottsprevention.

Vår förhoppning är att rapporten kan bidra till att stärka olika aktörer i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i och kring skolfrågan i Sverige.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!