Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan

Platssamverkan är ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar. Det handlar om att fastighetsägare, kommunen och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område.

I ett område finns det oftast flera fastighets- och markägare som har rådighet över olika delar. Men människors upplevelse tar inte hänsyn till gränsdragningar utan är en upplevelse av hela platsen. Platssamverkan handlar om att utgå från platsens förutsättningar och att jobba med hela området, med fokus på rummen mellan husen. Det innefattar offentliga platser som torg, parker, vägar, parkeringsplatser, men också halvprivata platser som bostadsgårdar.

Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan verkar för att offentlig-privat platssamverkan ska vara ett etablerat arbetssätt i svenska städer och kommuner. Genom att samla kunskap om de juridiska, ekonomiska, organisatoriska och operativa förutsättningarna för att driva platssamverkan ska Nationellt Kunskapscentrum möjliggöra för både större städer och mindre orter att driva en systematisk och långsiktig platssamverkan med fokus på säkerhet, trygghet och attraktivitet.

Genom samverkan är det möjligt reda ut ansvarsförhållanden och samordna resurser, så att problem tas om hand på ett mer effektivt sätt. På så sätt främjas både samhälls- och affärsnyttan.

Genom kunskap om hur platsens förutsättningar påverkar uppkomsten av brott och ordningsstörningar, och genom tillskapandet av en organisation som kan jobba långsiktigt, systematiskt och förebyggande kan dessutom säkerheten och tryggheten främjas.

Placemaking

Platssamverkan handlar vidare om att skapa en levande och attraktiv miljö genom bland annat placemaking. Det kan handla om att jobba med möblering, renhållning, planteringar, aktiviteter, konst med mera på en plats. Genom att jobba med placemaking skapas förutsättningar för boende och besökare att uppehålla sig i och använda den offentliga miljön, vilket både ökar tryggheten och gynnar det lokala näringslivet.

Nu har Placemaking in the Nordics – a guide to co-creating safe and attractive public spaces in the Nordic region lanserats. Det är en handledning för att lyckas med platssamverkan i nordisk kontext. Ladda ned Handledningen här eller läs mer om projektet Placemaking in the Nordics.

Advisory Board

Kunskapscentret samlar evidensbaserade forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om långsiktiga samverkansarbeten, både nationellt och internationellt. Till vår hjälp har vi några av världens ledande experter inom området.

 Tjänster

Genom att anpassa kunskapen efter svenska förhållanden hjälper kunskapscentret lokala aktörer att starta upp och komma vidare med platssamverkan genom bland annat:

  • Framtagande av en platsorganisation, inklusive tillskapande av styrgrupp, framtagande av vision, mål, handlingsplan, finansieringsmodell och samverkansavtal
  • Framtagande av nulägesanalys, inklusive mätning och uppföljning av säkerheten och tryggheten
  • Kompetensutveckling, inklusive anordnande av utbildningar, seminarier och studieresor
  • Ledning och samordning av det operativa arbetet, inklusive tillsättande av platsansvarig, rekrytering av trivsel- och renhållningspersonal, aktivering av platser och löpnade uppföljning av arbetet