Kriminella nätverk har stor påverkan i lokalsamhället – ny rapport från NOA

I går presenterade Polismyndigheten en rapport om situationen i utsatta områden. Av rapporten framgår bland annat att det för närvarande i Sverige finns 53 geografiska områden där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. 

Områdena är fördelade över hela Sverige – från storstäder till mindre orter och anses vara socioekonomiskt utsatta. Det stora kriminella genomslaget på lokalsamhället förefaller vara knutet till den sociala kontexten i områdena snarare än på en vilja hos de kriminella att ta makten och kontrollen över lokalsamhället.

De kriminella aktörerna i områdena tycks inte ingå i strukturerade gäng utan snarare i löst sammansatta nätverk med bred förankring i ungdomsmiljön (disorganized crime). De bedöms generellt ha låg strategisk förmåga. Det finns dock några undantag i storstadsområdena, där ett fåtal nätverk beskrivs som mer strukturerade och anses besitta en högre strategisk förmåga.

Aktörerna kan grovt delas i ett yngre och ett äldre skikt som till viss del knyts samman av släktskap. De yngre ingår vanligen i löst sammansatta kriminella nätverk centrerade kring ett fåtal tongivande personer. Deras brottslighet är mindre komplex och består ofta av narkotikaförsäljning till missbruksledet, stölder och inbrott i närområdet. De äldre är mer strukturerade och är involverade i mer organiserad brottslighet såsom avancerade stölder och organisering av narkotikatillförseln till områdena.

Den bild som framkommer i rapporten överensstämmer väl med Stiftelsen Tryggare Sveriges undersökningar. Samtidigt kan vi se att många kommuner inte att rustade att möta de nya utmaningar som de kriminella nätverken utgör.

För att försöka bidra till att öka kommunernas förmåga att förebygga och hantera de kriminella nätverken har Stiftelsen Tryggare Sverige utarbetat en modell för att göra risk- och sårbarhetsanalyser inom detta viktiga område. Just nu genomför stiftelsen sådana analyser i ett flertal kommuner inför den förestående omorganiseringar av Polisen.

Även om situationen är allvarlig så är det vår tydliga uppfattning att det med förhållandevis enkla medel går att minska brottsligheten och öka tryggheten.