Brister i stödet till utsatta för människohandel – Pressmeddelande

549

Internationella och nationella bestämmelser som syftar till att säkerställa skyddet av rättigheterna för offer för människohandel, existerar endast på pappret. Det visar en ny undersökning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört inom ramen för projektet E-notes (European NGOs Observatory on Trafficking, Exploitation and Slavery).

Rapporten, som omfattar situationen i samtliga 27 medlemsländer, visar att situationen ser väldigt olika ut i de skilda länderna. På vissa punkter arbetar en del länder föredömligt, medan samma länder visar upp en rad brister på andra punkter. Sverige är inget undantag.

– I Sverige har arbetet mot människohandel blivit förknippat med mäns våld mot kvinnor medan frågor som handlar om t.ex. organhandel och exploatering av arbetskraft är föga uppmärksammade av myndigheter och organisationer, säger Ninna Mörner från Stiftelsen Tryggare Sverige.

Enligt Artikel 13 i Europarådets konvention mot människohandel har en person som utsatts för människohandel rätt till en 30 dagars reflektionsperiod för vila och återhämtning.

– En sådan lagreglerad återhämtningsperiod finns i Sverige, liksom i flertalet andra EU-länder. Vår kartläggning visar dock att den hittills aldrig har använts i vårt land, säger Ninna Mörner.

Sverige erbjuder utsatta för människohandel möjlighet att stanna i landet – om deras medverkan behövs i rättegången. Sådana villkor ställs inte i alla andra länder, där man istället utgår från den utsattas behov att vila och återhämta sig vid dessa bedömningar.

– Det är i första hand den drabbades behov och inte rättsväsendets som ska vara styrande för om personen ska få stanna i Sverige, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

För att utveckla arbetet med utsatta för människohandel föreslår vi följande åtgärder: 

  • utarbeta en handlingsplan som även omfattar andra former av människohandel än sexuella,
  • säkerställ att de drabbade erbjuds hjälp och stöd utifrån individens bästa,
  • följ upp vad som händer personer utsatta för människohandel efter att de sänts hem,
  • genomför strukturerade hot- och riskbedömningar i syfte att förebygga upprepad utsatthet.

Rapporten “Report on the implementation of anti-trafficking policies and interventions in the 27 EU Member States from a human rights perspective” återfinns på www.e-notes-observatory.org

Rapporten presenteras i sin helhet den 22 februari, kl. 11.00 på Clarion Hotel Sign i Stockholm i samband med Internationella brottsofferdagen och konferensen Brott utan gränser.

Kontakt: Ninna Mörner, rapportens författare (08-29 20 00/076-597 41 99). Magnus Lindgren, stiftelsens generalsekreterare (08-29 20 00/070-510 29 84)