Tryggare Sverige i Almedalen 1-4 juli 2013Nedan presenterar vi Tryggare Sveriges aktiviteter under Almedalsveckan 2013. Här hittar du även de föreläsningar vi sänder live från Almedalen.

PROGRAM

MÅNDAG 1/7

Namn: New York visar vägen i kampen mot brottsligheten
Tid: 15.00-16.30                                       NY RAPPORT PRESENTERAS
Plats: Högskolan Gotland, Sal D22
Innehåll: Under de senaste åren har brottsligheten minskat kraftigt över hela USA och då särskilt i New York. Samtidigt har utvecklingen i Sverige varit den motsatta. Under de senaste decennierna har den anmälda brottsligheten ökat med över 20 procent. Även om det delvis förklaras av en ökad anmälningsbenägenhet ser vi en utveckling där grova våldsbrott har blivit vardag i vissa bostadsområden. Frågan är därför vad polisen, politiker och andra aktörer har gjort i New York? Finns det saker att lära från deras arbete? Handlar det om fler poliser, hårdare tag och nolltolerans, eller finns det andra förklaringar? Tillsammans med försäkringsbolaget IF bjuder vi in till en diskussion om framgångsfaktorerna för en minskad brottslighet och ökad trygghet.
Deltagare: F.d. polischef och säkerhetschef Peter Coyne (NYPD/Metro Tech BID), Vice VD Cynthia Nikitin (PPS), Polismästare Magnus Holmén (Polismyndigheten Gotland), Utredningschef Göran Kellner (IF), Kommunalråd Eva Öhbom Ekdahl (Nacka kommun), Ordförande Karl-Åke Pettersson (Stiftelsen Tryggare Sverige). Moderator Hasse Aro

TISDAG 2/7

Namn: Arbetet mot brott i nära relation – exemplet Försäkringskassan
Tid: 08.30-09.45 (frukostseminarium)       NY HANDLINGSPLAN PRESENTERAS
Plats: Högskolan Gotland, Sal D20
Innehåll: Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter, tillika en kvinnodominerad arbetsplats. Det innebär att många medarbetare sannolikt har egna erfarenheter av brott i nära relation. Bakom vissa av kundernas sjukskrivningar kan det också ligga en våldsproblematik. I sin strävan att vara en modern myndighet med välmående medarbetare har Försäkringskassan, tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige, bedrivit ett arbete med fokus på brott i nära relationer ur ett medarbetarperspektiv. Vid seminariet presenteras ett nytt handlingsprogram med information om hur man som arbetsgivare kan identifiera och stödja personer som utsatts för brott i nära relationer.
Deltagare: Ordförande Britta Lejon (ST), Säkerhetsdirektör Torgny Collin (Försäkringskassan), Verksamhetschef Åsa Witkowski (NCK), Utredare Johanna Nivala (Stiftelsen Tryggare Sverige), Ordförande Angela Beausang (Roks). Moderator Magnus Lindgren

TISDAG 2/7

Namn: Får inte jag dig, så ska ingen annan ha dig – om dödligt våld
Tid: 10.00-12.00                                       NY RAPPORT PRESENTERAS
Plats: Högskolan Gotland, Sal D20
Innehåll: Frågor om brott i nära relationer har varit på den politiska dagordningen i flera decennier. Trots detta utsätts många kvinnor fortfarande för allvarliga brott av en nuvarande eller före detta pojkvän, make eller sambo. Varje år dödas dessutom i genomsnitt mellan 13–20 kvinnor i en nära relation. Tillsammans med Roks bjuder vi in till en diskussion om vad som krävs för att statsmakternas prioriteringar av dessa frågor ska få genomslag i praktiken? Vilka hinder finns och vilka möjligheter finns för att förhindra dödligt våld i nära relationer?
Deltagare: Rikspolischef Bengt Svenson (RPS), Kammaråklagare Ulrika Rogland (Malmö), Personsäkerhetsexpert Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige), Ordförande Angela Beausang (Roks), Riksdagsledamot Ewa Thalén Finné (m), Riksdagsledamot Anna Wallén (s). Moderator Katarina Wennstam

ONSDAG 3/7

Namn: Säkerhetsdagen – med fokus på trygghet
Tid: 08.00-17.00 (frukost & lunchseminarium)     SE SEPARAT PROGRAM
Plats: Ullmans Paviljong, Tage Cervins gata 1-3, intill SVT-debatt och kårhuset Rindi
Innehåll: För första gången under Almedalens historia är en hel dag avsatt för en samlad lägesbeskrivning av frågor som rör säkerhet och trygghet. Under dagen presenteras bland annat en lägesbeskrivning av frågor som rör brott och otrygghet i Sverige. Vidare beskrivs aktuella utmaningar i form av bland annat brott mot förtroendevalda och småföretagare. Slutligen diskuteras olika idéer till lösningar för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det handlar till exempel om näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet samt betydelsen av ett förbättrat omhändertagande av brottsdrabbade (se även separat program).
Deltagare: VD Joachim Källsholm (Securitas), Ordförande Britta Lejon (ST), Debattör Olle Wästberg, Säkerhetschef Richard Buske (Sollentuna kommun), Professor Gun Heimer (NCK), Riksdagsledamot Lotta Finstorp (m), Riksdagsledamot Berit Högman (s), VD Robert Dimmlich (Svensk Bensinhandel) m.fl. Moderator Magnus Lindgren

ONSDAG 3/7

Namn: Mingel
Tid: 20.00-21.00
Plats: Ullmans Paviljong, Tage Cervins gata 1-3, intill SVT-debatt och kårhuset Rindi
Innehåll: Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder, tillsammans med Securitas, in vänner och samarbetspartner till ett mingel på Ullmans paviljong i Visby. Vid minglet bjuds på lättare förtäring samt vin/öl eller alkoholfritt alternativ. OSA senast den 28 juni till info@tryggaresverige.org.

TORSDAG 4/7

Namn: Socialtjänstens ansvar för brottsoffer
Tid: 08.30-09.45 (frukostseminarium)
Plats:
Högskolan Gotland, Sal D24
Innehåll: Av socialtjänstlagen framgår att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som är bosatta eller tillfälligt vistas i kommunen får hjälp och stöd. Detta ansvar omfattar även de som har utsatts för brott. Under de senaste åren har socialtjänstens ansvar gentemot de som drabbas av brott stärkts genom förändringar i lagstiftningen. Det har bidragit till att flera kommuner har byggt upp verksamheter som syftar till att förbättra situationen för brottsdrabbade. Det handlar exempelvis om Stödcentrum för unga brottsoffer, särskilda enheter som arbetar med våldsutsatta kvinnor, verksamheter som erbjuder medling samt funktioner som genomför hot- och riskbedömningar. Vid seminariet diskuteras socialtjänstens ansvar för brottsdrabbade och hur detta ansvar hanteras i praktiken.
Deltagare: Riksdagsledamot Meeri Wasberg (s), Kommunalråd Maria Fälth (Upplands Väsby kommun, kd), Verksamhetschef Inger Olsson (Uppsala kommun), Ordförande Angela Beausang (Roks), Ordförande Karl-Åke Pettersson (Stiftelsen Tryggare Sverige). Moderator Magnus Lindgren

TORSDAG 4/7

Namn: Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – en kartläggning
Tid: 10.00-12.00                                          NY RAPPORT PRESENTERAS
Plats:
Högskolan Gotland, Sal D24
Innehåll: Under de senaste decennierna har försök gjorts att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Inledningsvis handlade diskussionen mycket om polisens arbete och skyldigheter, men har allt mer fokuserat på kommunernas roll och ansvar på detta område. En konsekvens av denna utveckling är att lokala brottsförebyggande råd har etablerats i flertalet kommuner. En granskning av dessa råd visar att de har utvecklats på mycket olika sätt, ofta beroende på de enskilda medborgare och politiker (s.k. eldsjälar) som intresserat sig för frågorna. Det brottsförebyggande arbetet ser följaktligen mycket olika ut; en del kommuner har varit aktiva medan andra kommuner har mycket kvar att göra för att förbättra tryggheten för kommuninvånarna. Vid seminariet redovisas en lägesbeskrivning av det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Vidare diskuteras hur det lokala brottsförebyggande arbetet kommer att påverkas av den förestående centraliseringen av polisen. Vid seminariet redovisas även resultatet från flera nya trygghetsundersökningar.
Deltagare: Kommunalråd Christian Ottosson (Huddinge, c), Kommunalråd Lars Bryntesson (Sigtuna, s), Kommunalråd Magnus Ramstrand (Sollentuna, kd), Kommunalråd Michaela Sjöman Fletcher (Österåker, m), Brottsförebyggare Lena Brodin (Österåkers kommun), Brottsförebyggare Anna-Karin Sundén (Sollentuna kommun), Brottsförebyggare Jan Landström (Nacka kommun), Brottsförebyggare Bo Hammerin (Täby kommun), Thomas Ahlskog, Stiftelsen Tryggare Sverige. Moderator Magnus Lindgren