​Tryggare Sverige trygghetsbesiktigar skolor i Göteborg på uppdrag av Göta Lejon

130

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har av det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon fått i uppdrag att genomföra trygghetsbesiktningar på ett antal skolor i Göteborg i syfte att kartlägga otrygga platser i skolmiljön samt att föreslå konkreta åtgärder för att öka tryggheten.

Bakgrunden är att skolan ofta innehåller ett antal så kallade kriminogena faktorer som bidrar till uppkomsten av brott och otrygghet. Det handlar om:

  • Friktion – många människor vistas inom ett begränsat utrym­me.
  • Konkurrens – det råder ett konkurrensförhållande mellan indi­vid­erna inom detta utrymme.
  • Åldershomogenitet – de flesta våldsbrott av denna karaktär begås mot jämnåriga individer.
  • Brist på vertikal social kontroll (vuxna som ser ungdomarna) – skolan inrymmer förhållandevis många utrymmen där det råder avsaknad av vuxenkontroll.

Vad kan då göras för att minska brottsligheten och öka tryggheten? Vanliga och populära lösningar handlar om att införa olika ”mobbningsförebyggande pro­gram” samt att utveckla samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Dessa åtgärder kan, rätt utformade, vara viktiga men står inte ensamma för lösningarna.

En fråga som däremot inte uppmärksammats i samma utsträckning är betydelsen av den fysiska utformningen av skolan och dess omedelbara närmiljö. Det handlar om att förändra skollokaler och skolgårdar så att tryggheten främjas. Exempel på såd­ana åtgärder är att integrera skalskydd och skapa öppna ytor med god översikt så att det blir lättare för elever och personal att se varandra. Andra åtgärder handlar om gestaltning, belysning och god förvaltning.

Det aktuella uppdraget handlar om att genomföra trygghetsbesiktningar på ett antal skolor i Göteborg i syfte att kartlägga otrygga platser i skolmiljön samt att föreslå konkreta åtgärder för att öka tryggheten.

För mer information, kontakta:
Kriminolog Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), 08-29 20 00