Verksamhet


Magnus Lindgren

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder en professionell verksamhet. Den bedrivs tvärsektoriellt tillsam­mans med stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra intresserade aktörer; dvs. privat och offentlig samverkan i nya roller. En sådan fristående organi­sa­tion har tidigare inte funnits i Sverige inom trygghetsområdet. Vid­are ska stiftelsens verk­samhet bygga på beprövad erfarenhet och aktuell forskning och utgå från ett helhetsperspektiv där frågor som handlar om brottsdrabbades situation hålls ihop med brottsförebyggande verksam­het.

Verksamheten ska bedrivas på både nationell och lokal nivå. På nationell nivå har Tryggare Sverige startat en tankesmedja som innehåller:

  • en funktion som Ombudsman för brottsdrabbade med uppgift att tillvarata brottsdrab­b­ades rättigheter,
  • ett Viktimo­logiskt Nätverk för forskare, studen­ter och yrkesverksamma inom områ­det,
  • en Trygg­­hets­­akademi med Sveriges ledande forskare och praktiker som arbetar med trygg­hets­­­frågor,
  • ett virtuellt Utvecklings­labora­torium med syfte att samla, ta del av, utveckla och visa på be­hov­et av modern teknik i trygghetsarbetet, särskilt med fokus på brottsdrabbade (denna del är under uppbyggnad).

På lokal nivå har Tryggare Sverige utvecklat trygghetsfrågorna genom att:

  • utarbeta ett Internetbaserat verktyg, Trygg­hets­guiden, med lokalt anpassad information som brottsdrabbade gratis kan använda för att tillvarata sina rättigheter.

När det finns ekonomiska medel avser stiftelsen också att engagera en lokal specialist (så kallad Trygghetskoordinator) för att ytterligare utveckla det lokala trygghetsarbetet.

Inga kommentarer ännu.

Kommentera.

Du måste vara inloggad för att kommentera.

Vi bryr oss: