Organisation


Stiftelsen Tryggare Sverige grundades år 2008 i Uppsala av kommunika­tions­experten Joakim Fohlman och for­s­kar­en m.m. Magnus Lindgren.

Styrelse

Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse som består av juristen och fd. polischefen Karl-Åke Pettersson (ordförande), Annette Carnhede (ledamot) och Magnus Lindgren (stiftare och ledamot) samt lands­hövd­ingen Anders Björck (suppleant).

Styrelsens uppgift är att leda verksamheten på strategisk nivå för att uppfylla de krav som framgår av stiftelseurkunden samt årligen redovisa verk­sam­heten dels till den auktoriserade revisorn i Uppsala, dels till länsstyrelsen i Stockholms län som utövar tillsyn över stiftelsens verksamhet.

Kontor

På nationell nivå finns ett kontor med placering i Stockholm. Kontorets uppgift är att effekt­u­era styrelsens beslut och i övrigt stimulera och tillse att verksam­heten på nationell och lokal nivå bedrivs i enlighet med Tryggare Sveriges värdegrund.

Kontoret leds av en general­sekreterare med ansvar för den dagliga verksam­heten. Vid kontoret ska efterhand även finnas funktioner för ekonomi, infor­mation och adminis­tra­tion.

Vid uppbyggnaden av kontoret ska eftersträvas att inte tillskapa en myndig­hets­­lik­nande struk­tur utan att hålla administrationen på en så effektiv nivå som möjligt. Strukturen på kontoret och den centrala administrationen ska därför mer spegla näringslivet än myndigheter och tradi­tio­nella organisationer.

Nationellt råd

För att säkerställa att den verksamhet som bedrivs av Stiftelsen Tryggare Sverige bygger på aktuell forskning och be­pröv­ad erfarenhet samt tillvarata den kunskap och de erfarenheter som respektive huvud­samarbetspartner tillför ska ett Nationellt råd knytas till styrelsen.

Del­tag­arna i rådet utgörs dels av personer med kunskap om brotts­drabb­ades situation, dels av representanter för huvud­sam­arbets­partners. Rådets uppgift är att ge råd och stöd åt styrelsen för att på så sätt bidra till att förbättra situationen för dem som drabbats av brott och därigen­om också bidra till att utveckla trygghetsfrågorna i samhället.

Tillsyn

Stiftelsen Tryggare Sverige står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor.

Inga kommentarer ännu.

Kommentera.

Du måste vara inloggad för att kommentera.

Vi bryr oss: