Stiftelsen Tryggare Sverige – Om oss


Karl-Åke Pettersson

Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non govern­mental organiza­tion) som drivs i form av en allmän­nyttig stiftelse av folk­rörelse­karaktär. Syftet är att för­bättra situa­­tion­en för dem som drabbas av brott. En viktig del i detta arbete är att till­säkra att brotts­drabb­ade får sina grund­lägg­ande mänsk­liga rättig­heter till­go­do­sedda för att på så sätt stärka dem så att de kan undvika att hamna i en offerroll.

Visionen är att Sverige även i framtiden ska vara ett av värld­ens bästa länder att bo, vistas och verka i. Ett av hoten mot denna vision är en ökande brotts­lig­het. Det gäller inte minst den org­ani­­ser­ade brotts­lig­het­en som hotar rätts­staten och ytterst våra demokratiska värden.

Säkerställa hjälp till brottsdrabbade

En av de viktigaste åtgärderna som en rättsstat kan använda för att mot­verka en sådan nega­tiv utveck­ling är att säker­ställa att de som drabbas av brott alltid får hjälp, stöd och skydd. Om de som drabbas upp­lever att de inte får sina rättig­het­er till­godo­sedda ökar risken för att de tappar för­­tro­­en­det för sam­hället i all­män­het och för rätts­väs­en­det i synner­het. I värsta fall kan detta med­­verka till att de söker sig nya vägar för att få upp­rätt­else, vägar som ligger utanför myndig­heters insyn och kontroll.

Om brotts­drabbade däre­mot känner att de i praktiken får hela sam­hällets stöd i utsatta situa­tioner ökar för­utsätt­ning­arna för att de tar sitt ansvar genom att till exempel anmäla brott till polisen, med­verka i brotts­utred­ningar och ställa upp som vittnen.

Bidrar med nya infallsvinklar

För att kunna uppnå de för­bätt­ringar som behövs inom detta område krävs aktörer som kan angripa frågeställningarna och prob­lemen på nya sätt och med nya infallsvinklar. Sådana aktörer måste vara själv­ständ­iga och fri­stå­ende från tradi­tionella myn­dig­heter, organisa­tioner och andra inom området.

Stiftelsen Tryggare Sverige är en sådan ny aktör inom trygghetsområdet som genom bland annat opinions­­bild­ning ska med­verka till att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd. Stiftelsen ska också främja vetenskap­lig forsk­ning, praktisk verksamhet och utbild­ning när det gäller trygg­­hets­­frågor i sam­hället. Dess­utom ska stiftelsen främja nordiskt och annat inter­natio­­nellt sam­arbete inom verk­sam­hets­området.

Vi hälsar Dig välkommen att bidra till arbetet med att bygga ett tryggare Sverige!

Karl-Åke Pettersson
Ordförande för Stiftelsen Tryggare Sverige

Kommentarsfunktionen är avstängd.

Vi bryr oss: