Om oss2

Ordförande Karl-Åke Pettersson

Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non govern­mental organiza­tion) som drivs i form av en allmän­nyttig stiftelse av folk­rörelse­karaktär. Syftet är att för­bättra situa­­tion­en för dem som drabbas av brott. En viktig del i detta arbete är att till­säkra att brotts­drabb­ade får sina grund­lägg­ande mänsk­liga rättig­heter till­go­do­sedda för att på så sätt stärka dem så att de kan undvika att hamna i en offerroll.

Visionen är att Sverige även i framtiden ska vara ett av värld­ens bästa länder att bo, vistas och verka i. Ett av hoten mot denna vision är en ökande brotts­lig­het. Det gäller inte minst den org­ani­­ser­ade brotts­lig­het­en som hotar rätts­staten och ytterst våra demokratiska värden.

Säkerställa hjälp till brottsdrabbade

En av de viktigaste åtgärderna som en rättsstat kan använda för att mot­verka en sådan nega­tiv utveck­ling är att säker­ställa att de som drabbas av brott alltid får hjälp, stöd och skydd. Om de som drabbas upp­lever att de inte får sina rättig­het­er till­godo­sedda ökar risken för att de tappar för­­tro­­en­det för sam­hället i all­män­het och för rätts­väs­en­det i synner­het. I värsta fall kan detta med­­verka till att de söker sig nya vägar för att få upp­rätt­else, vägar som ligger utanför myndig­heters insyn och kontroll.

Om brotts­drabbade däre­mot känner att de i praktiken får hela sam­hällets stöd i utsatta situa­tioner ökar för­utsätt­ning­arna för att de tar sitt ansvar genom att till exempel anmäla brott till polisen, med­verka i brotts­utred­ningar och ställa upp som vittnen.

Bidrar med nya infallsvinklar

För att kunna uppnå de för­bätt­ringar som behövs inom detta område krävs aktörer som kan angripa frågeställningarna och prob­lemen på nya sätt och med nya infallsvinklar. Sådana aktörer måste vara själv­ständ­iga och fri­stå­ende från tradi­tionella myn­dig­heter, organisa­tioner och andra inom området.

Stiftelsen Tryggare Sverige är en sådan ny aktör inom trygghetsområdet som genom bland annat opinions­­bild­ning ska med­verka till att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd. Stiftelsen ska också främja vetenskap­lig forsk­ning, praktisk verksamhet och utbild­ning när det gäller trygg­­hets­­frågor i sam­hället. Dess­utom ska stiftelsen främja nordiskt och annat inter­natio­­nellt sam­arbete inom verk­sam­hets­området.

Vi hälsar Dig välkommen att bidra till arbetet med att bygga ett tryggare Sverige!


 

Så arbetar vi

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder en professionell verksamhet. Den bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra intresserade aktörer; dvs. privat och offentlig samverkan i nya roller. En sådan fristående organisation har tidigare inte funnits i Sverige inom trygghetsområdet. Vidare ska stiftelsens verksamhet bygga på beprövad erfarenhet och aktuell forskning och utgå från ett helhetsperspektiv där frågor som handlar om brottsdrabbades situation hålls ihop med brottsförebyggande verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas på både nationell och lokal nivå. På nationell nivå har Tryggare Sverige startat en tankesmedja som innehåller:

 • en funktion som Ombudsman för brottsdrabbade med uppgift att tillvarata brottsdrabbades rättigheter,
 • ett Viktimologiskt Nätverk för forskare, studenter och yrkesverksamma inom området,
 • en Trygghetsakademi med Sveriges ledande forskare och praktiker som arbetar med trygg­hetsfrågor,
 • ett virtuellt Utvecklingslaboratorium med syfte att samla, ta del av, utveckla och visa på behovet av modern teknik i trygghetsarbetet, särskilt med fokus på brottsdrabbade (denna del är under uppbyggnad).

På lokal nivå har Tryggare Sverige utvecklat trygghetsfrågorna genom att:

 • utarbeta ett Internetbaserat verktyg, Trygghetsguiden, med lokalt anpassad information som brottsdrabbade gratis kan använda för att tillvarata sina rättigheter.

När det finns ekonomiska medel avser stiftelsen också att engagera en lokal specialist (så kallad Trygghetskoordinator) för att ytterligare utveckla det lokala trygghetsarbetet.


 

Värdegrund

En viktig utgångspunkt för Stiftelsen Tryggare Sverige är att verk­sam­heten be­drivs uti­från den värde­­grund som fram­går av Förenta Nationernas (FN) och Europarådets kon­ven­tioner om mäns­k­­liga rättig­­­heter och i de sär­­skilda inter­natio­nella doku­ment som be­handlar brotts­­drabb­ades rättig­heter och vikten av brotts­före­bygg­ande arbete. En annan viktig utgångs­punkt är att allt arbete som gen­om­förs inom ramen för stiftelsen ska bygga på aktuell forsk­ning och be­prövad erfaren­het. Andra centrala utgångspunkter för verksamheten är att:

 • Vem som helst kan utsättas för brott.
 • Brottsdrabbade ska säker­ställas en snabb rätts­process (”Delayed justice is no justice”).
 • Brottsdrabbade ska inte tvingas in i en ”offerroll”. Det finns inga brotts­”offer”. Där­emot finns det brotts­drabb­ade som har funda­men­tala rättig­heter och iden­ti­­­fier­bara be­hov som ska upp­fyllas, ytterst av staten.
 • Alla brottsdrabbade har lika värde och ska be­hand­las med respekt, erkän­nande och empati. Brotts­drabbade ska er­bjudas rele­vant hjälp, stöd och skydd obero­ende av kön, ålder, etnisk bak­grund, tros­upp­fatt­­ning, funk­tions­hinder, sex­uell lägg­ning, social ställ­ning, livs­stil etc. Olika grupper av brotts­drabb­ade får så­ledes inte ställas mot varandra.
 • Brottsdrabbade ska genom hela rätts­proces­sen er­bjudas möj­lig­het att be­skriva de fysiska, psykiska och eko­no­miska skador som brottet givit upp­hov till. Denna infor­ma­tion ska ligga till grund och beaktas vid alla be­slut som fattas i ärendet.
 • Oavsett om ett brott har polisanmälts eller ej finns det alltid en eller flera brotts­­drabbade som kan ha be­hov av rele­vant stöd, hjälp och skydd. Risken för all­var­liga felprio­ri­ter­ingar inom rätts­väs­en­det måste und­vikas genom att an­talet polis­­anmälda brott aldrig en­samt får an­vändas som mått på brotts­lig­het­ens om­fatt­ning; mörk­er­talen måste alltid be­aktas.
 • Brottsdrabbade ska få relevant hjälp, stöd, skydd dels för att kunna till­vara­ta sina rättig­heter, dels för att inte drabbas av nya brott.
 • Brottsdrabbade ska behandlas på ett sådant sätt av myn­dig­heter, orga­ni­sa­tioner och andra aktörer att en så kallad sekun­där viktimi­sering (ett andra lidande) und­viks.
 • Polarisering mellan brotts­drabb­ade och gärnings­­per­soner ska mot­verkas gen­om bland annat opinions­bild­ning. I detta ligger att den som drabbas av brott inte själv ska behöva ta ställ­ning till vilken på­följd som ska ådömas en gär­nings­person eller i övrigt i onödan be­höva med­verka i beslut som rör gärnings­personen. Det är staten, som ytterst gen­om sina dom­stolar, ska av­göra vad som ska hända med en gär­nings­person. Detta ställ­nings­tag­ande mot­säger inte att det i Sverige måste bedrivas en professionell kriminal­vård som inne­fattar rele­vant och ade­kvat vård, be­hand­­ling och olika åter­fallsföre­bygg­ande pro­gram.
 • Näringslivet har en central roll när det gäller att före­bygga brott och stödja dem som drabbas av brott. Erfar­en­heter visar också att närings­livet kan ha bättre för­ut­sätt­ningar än tradi­tio­nella myn­dig­heter att vara lång­siktiga i sitt trygg­hets­skap­ande arbete (jäm­för t.ex. för­säk­rings­bolag­ens verk­sam­het).
 • Den dag då Sverige lever upp till sitt ansvar som rätts­stat och säker­ställer att brotts­drabb­ade får hjälp, stöd och skydd ska stiftel­sens verk­sam­het upp­höra.

 

Organisation

Stiftelsen Tryggare Sverige grundades år 2008 i Uppsala av kommunika­tions­experten Joakim Fohlman och for­s­kar­en m.m. Magnus Lindgren.

Styrelse

Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse som består av juristen och fd. polischefen Karl-Åke Pettersson (ordförande), Annette Carnhede (ledamot) och Magnus Lindgren (stiftare och ledamot) samt lands­hövd­ingen Anders Björck (suppleant).

Styrelsens uppgift är att leda verksamheten på strategisk nivå för att uppfylla de krav som framgår av stiftelseurkunden samt årligen redovisa verk­sam­heten dels till den auktoriserade revisorn i Uppsala, dels till länsstyrelsen i Stockholms län som utövar tillsyn över stiftelsens verksamhet.

Kontor

På nationell nivå finns ett kontor med placering i Stockholm. Kontorets uppgift är att effekt­u­era styrelsens beslut och i övrigt stimulera och tillse att verksam­heten på nationell och lokal nivå bedrivs i enlighet med Tryggare Sveriges värdegrund.

Kontoret leds av en general­sekreterare med ansvar för den dagliga verksam­heten. Vid kontoret ska efterhand även finnas funktioner för ekonomi, infor­mation och adminis­tra­tion.

Vid uppbyggnaden av kontoret ska eftersträvas att inte tillskapa en myndig­hets­­lik­nande struk­tur utan att hålla administrationen på en så effektiv nivå som möjligt. Strukturen på kontoret och den centrala administrationen ska därför mer spegla näringslivet än myndigheter och tradi­tio­nella organisationer.

Nationellt råd

För att säkerställa att den verksamhet som bedrivs av Stiftelsen Tryggare Sverige bygger på aktuell forskning och be­pröv­ad erfarenhet samt tillvarata den kunskap och de erfarenheter som respektive huvud­samarbetspartner tillför ska ett Nationellt råd knytas till styrelsen.

Del­tag­arna i rådet utgörs dels av personer med kunskap om brotts­drabb­ades situation, dels av representanter för huvud­sam­arbets­partners. Rådets uppgift är att ge råd och stöd åt styrelsen för att på så sätt bidra till att förbättra situationen för dem som drabbats av brott och därigen­om också bidra till att utveckla trygghetsfrågorna i samhället.

Tillsyn

Stiftelsen Tryggare Sverige står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor.


 

Finansiering

Det är idag helt tydligt, inte bara i Sverige, att frågor som rör etik, miljö och mänskliga rättig­heter blir allt viktigare, också för företagen. I näringslivet uttrycks det vanligtvis som att före­tagen är med och tar sitt samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR).

Att få näringslivet att stödja den verksamhet som Stiftelsen Tryggare Sverige bedriver handlar inte bara om att säkerställa ekonomiska resurser; det handlar minst lika mycket om att före­tag­en och dess anställda är med och skapar opinion och själva tar ställning till frågan: Vill jag leva i ett tryggt samhälle?

Stiftelsen Tryggare Sverige ska finansieras genom bidrag från näringslivet och en­skilda, insamlingsverksamhet från allmänheten samt på sikt, av egen inkomst­bring­­ande verksamhet. Tryggare Sverige har inget bak­om­ligg­­ande ägar­in­tresse med krav på att generera ett årligt rörel­se­­över­­skott eller vinst. Verksamhet­en ska ändå, så långt möjligt, drivas på ett affärs­mässigt sätt och utgå från det faktum att ju större omsättning stiftel­sen kan få desto mer kan den på olika sätt förbättra situa­tionen för dem som drabbas av brott.

Samarbetspartner

Att ett företag är samarbetspartner innebär att man är med och finansiera Stiftelsen Tryggare Sveriges verk­sam­het. Det innebär också att kom­muni­cera värdet av arbetet som stiftelsen utför. Därför erbjuds sam­­ar­­bets­­part­nerna att synas på webbsidor, i broschyrer, i annonser och i den sam­hälls­dialog som Tryggare Sverige deltar i.

Företagsvän

Företag som vill vara delaktiga i arbetet på annat sätt än som sam­ar­bets­part­ner er­bjuds ge sitt stöd genom att bli Företagsvän. Att bli Företags­vän är att fungera som en ”am­bas­sadör” för verksamheten. Att stödja arbetet med att bygga ett Tryggare Sverige på detta sätt innebär att bli en av många som hjälper till, dels rent ekonomiskt, dels genom att bli ytter­ligare en ”för­an­krings­punkt” för trygghet i lokalsamhället.

Särskilda bidrag – skräddarsytt samarbete

Ett särskilt bidrag kan handla om en större gåva, en särskild kam­panj eller försäljning av en produkt till stöd för Tryggare Sverige. Samarbetet, som kan ske på lokal eller nationell nivå, måste överensstämma med Tryggare Sveriges verksamhet och värdegrund. Kontakta Tryggare Sverige för en närmare diskussion.

Donationer från allmänheten, företag och andra

Stiftelsen Tryggare Sverige har också möjlighet att ta emot rena donationer från dem som vill stödja stiftelsen. Det kan handla om donationer på lokal eller nationell nivå från allmänheten, företag eller fonder. En förutsättning för att stiftelsen ska kunna ta emot dona­tioner är att dessa ligger i linje med Tryggare Sveriges verksamhet och värdegrund.

Du kan skänka ett valfritt belopp via Bankgiro till BG 263-4624