Om oss

För snart tio år sedan bildades den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige.
Bakgrunden var ett utvecklingsarbete med fokus på brott och trygghet i Uppsala län, där jag tidigare varit enhetschef vid Polismyndigheten i Uppsala län.

Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non govern­mental organization) som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att för­bättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Visionen är att Sverige även i framtiden ska vara ett av värld­ens bästa länder att bo, vistas och verka i. Ett av hoten mot denna vision är en ökande brotts­lig­het. Det gäller inte minst den organi­­ser­ade brotts­lig­het­en som hotar rätts­staten och ytterst våra demokratiska värden.

Säkerställa hjälp till brottsdrabbade
En av de viktigaste åtgärderna som en rättsstat kan använda för att mot­verka en sådan nega­tiv utveck­ling är att säker­ställa att de som drabbas av brott alltid får hjälp, stöd och skydd. Om de som drabbas upp­lever att de inte får sina rättig­het­er till­godo­sedda ökar risken för att de tappar för­­tro­­en­det för sam­hället i all­män­het och för rätts­väs­en­det i synner­het. I värsta fall kan detta med­­verka till att de söker sig nya vägar för att få upp­rätt­else, vägar som ligger utanför myndig­heters insyn och kontroll.

Om brotts­drabbade däre­mot känner att de i praktiken får hela sam­hällets stöd i utsatta situationer ökar för­utsätt­ning­arna för att de tar sitt ansvar genom att till exempel anmäla brott till polisen, med­verka i brotts­utred­ningar och ställa upp som vittnen.

Bidrar med nya infallsvinklar
För att kunna uppnå de för­bätt­ringar som behövs inom detta område krävs aktörer som kan angripa frågeställningarna och prob­lemen på nya sätt och med nya infallsvinklar. Sådana aktörer måste vara själv­ständ­iga och fri­stå­ende från tradi­tionella myn­dig­heter, organisa­tioner och andra inom området.

Jag menar att Stiftelsen Tryggare Sverige är en sådan aktör inom trygghetsområdet som genom bland annat opinions­­bild­ning ska med­verka till att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd. Stiftelsen ska också främja vetenskap­lig forsk­ning, praktisk verksamhet och utbild­ning när det gäller trygg­­hets­­frågor i sam­hället. Dess­utom ska stiftelsen främja nordiskt och annat inter­natio­­nellt sam­arbete inom verk­sam­hets­området.

Jag och medarbetarna på stiftelsen hälsar Dig välkommen att bidra till arbetet med att bygga ett tryggare Sverige!

Magnus Lindgren
Generalsekreterare
Stiftelsen Tryggare Sverige