Utbildningar


Planerade utbildningar hösten 2015

 

Webbutbildning för  förtroendevalda

Under vintern 2013/2014 genomförde Stiftelsen Tryggare Sverige, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, en kartläggning med säkerhetschefer i kommun, landsting och region i syfte att ta del av erfarenheter kring arbetet med att förebygga och hantera våld och hot mot förtroendevalda.

Resultatet visar bl.a. på behov av ökad kunskap bland förtroendevalda om vad som egentligen avses med olaga hot, ofredande, olaga förföljelse etc. Därför har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en webbaserad utbildning som vänder sig till förtroendevalda.Utbildningen innehåller fem delar och beskriver bl.a. vad brott är, hur brott kan förebyggas och vilka reaktioner och behov en brottdrabbad kan uppvisa. Utöver detta innehåller utbildningsprogrammet ett antal värdefulla checklistor.

En pilotversion av utbildningen finns här (OBS! Lösenord krävs)

För mer information kontakta Magnus Lindgren på telefon 08-29 20 00 eller via e-post magnus.lindgren@tryggaresverige.org eller Peter Strandell på telefon 046-200 111 eller via e-post peter.strandell@tryggaresverige.org

 

Grundutbildning i strukturerat brottsförebyggande arbete

Grunderna för det kommunala brottsförebyggande arbetet togs fram genom Kommittén för brottsförebyggande arbete (KBA). Efter KBA fick Brottsförebyggande rådet (Brå) ta över och drev under många år utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet.

Många lokala brottsförebyggande råd upplever emellertid att stödet har minskat. Under de gångna åren har Stiftelsen Tryggare Sverige därför, på uppmaning av ett flertal erfarna brottsförebyggare från hela Sverige, arrangerat nätverksträffar för personer med ett brottsförebyggande uppdrag.

Utmaningar i det lokala BF-arbetet
En kartläggning av det brottsförebyggande arbetet i landets kommuner visar dessutom att det i många fall saknas förutsättningar för att bedriva ett professionellt arbete. Orsakerna är bland annat att polisen inte längre är tillräckligt närvarande i lokalsamhället samt att många kommuner inte prioriterar frågan, vilket är särskilt allvarligt mot bakgrund av polisens förestående centralisering. Av kartläggningen framgår också att många av de lokala brottsförebyggarna är förhållandevis nya i sin roll och i vissa fall saknar kunskap om förutsättningarna för att minska brottsligheten och öka tryggheten på lokal nivå.

Ny utbildning i strukturerat brottsförebyggande arbete
För att möta detta behov har vi nu, i dialog med några av Sveriges mest erfarna brottsförebyggare, tagit fram en utbildning i strukturerat brottsförebyggande arbete. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper om brottsförebyggande arbete på lokal nivå, både ur teoretiskt och praktiskt avseende (se bifogad kursplan).

Utbildningen riktar sig till personer med ett brottsförebyggande uppdrag, i första hand lokala brottsförebyggare (motsvarande). Utbildningen riktar sig även till skolpersonal, polisanställda, säkerhetschefer, politiker, samhällsplanerare, anställda vid bostadsbolag, sjukvårdspersonal och andra med ett specifikt brottsförebyggande uppdrag på lokal nivå.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i befintliga problem och tanken är att deltagarna ska få hjälp att strukturera utmaningar och lösningar samt få praktiska tips och råd för hur olika typer av brott kan förebyggas, bland annat genom att konkreta exempel presenteras och diskuteras. Utbildningen omfattar sammanlagt 12 dagar (varav sex lärarledda) och löper över 20 veckor, vilket ger deltagarna möjlighet att reflektera kring och fördjupa sig i de frågor som diskuteras på utbildningen.

Om du vill veta mer eller anmäla dig till utbildningen kontakta Thomas Ahlskog på telefon 08-29 20 00 eller via e-post thomas.ahlskog@tryggaresverige.org.


 

Inga kommentarer ännu.

Kommentera.

Du måste vara inloggad för att kommentera.

Vi bryr oss: